Category Archives: Khối Sức khỏe

Ngành điều dưỡng

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy 2. Ngành: Điều Dưỡng 3. Mục tiêu đào tạo: Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, chính sách của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Thực hành chăm sóc phù hợp với […]

Ngành Y sĩ trường BKC

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy 2. Ngành: Y sĩ 3. Mục tiêu đào tạo: Làm được một số thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế, chăm sóc bệnh nhân tại nhà và phục hồi chức năng tại cộng đồng. Tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình […]