Lộ trình học đối với học sinh THCS

Thời gian học trung cấp tại Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa dành cho học sinh THCS là 6 học kì (2.5 năm)

Thời gian liên thông từ hệ trung cấp lên đại học là 2,5 năm.

Như vậy, đối với học sinh THCS, lộ trình học từ trung cấp cho đến hoàn thành chương trình liên thông lên đại học sẽ kéo dài 5 năm.

 

 

.
.
.
.