Thời khóa biểu

Các em xem thời khóa biểu mới tại đây
Các em xem thời khóa biểu HK 3 mới tại đây
Các em xem thời khóa biểu tai đây
Thông báo lịch học văn hóa môn Địa lý và Vật lý
Thông báo thay đổi lịch học lớp QS171, QS161
Thông báo thay đổi lịch học lớp QS161, KS 161, PS161, QS171
Thông báo bổ sung lịch học của các lớp 2016 và 2017
Thay đổi lịch học lớp SMPN tối
Thay đổi thời khóa biểu HK2, từ ngày 2/1/2018
Thay đổi lịch học, ôn thi tốt nghiệp lớp SPTH
Thay đổi lịch học lớp SMHH0117
Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ 2 lớp OT171 và...
Thông báo hay đổi thời khóa biểu HKII lớp QTKS, Bếp
Thông báo thời khóa biểu học kỳ II, từ ngày 13 - 11- 2017 các lớp