Thời khóa biểu học kỳ 3 các lớp Sáng khóa 2018

Tải tại đây:

Thời khóa biểu học kỳ 3 các lớp Sáng khóa 2018.xls

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I
LỚP SÁNG
MÃ LỚP: BS 171
STT TÊN MÔN HỌC NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY KẾT THÚC THỨ BUỔI SỐ
TIẾT
SỐ
BUỔI
GIÁO VIÊN GHI CHÚ
1 Giáo dục chính trị – pháp luật 4/2/2018 5/10/2018 2.5 Sáng 45 11 Thầy THƯƠNG Nghỉ 01/05/2018
2 Tin học 5/14/2018 5/30/2018 2,4,6 Sáng 30 8 Thầy VIỆT
3 Ngoại ngữ 6/5/2018 6/28/2018 3.5 Sáng 30 8 Thầy MINH
4 Giáo dục quốc phòng – Thể chất 7/2/2018 7/25/2018 2.4 Sáng 30 8 Thầy CƯỜNG
5 Kỹ năng giao tiếp 7/31/2018 8/23/2018 3.5 Sáng 30 8 Thầy DŨNG
THI HỌC KỲ I (KẾT THÚC): 10/07/2018 (Sáng)

Leave a Reply

Your email address will not be published.