Thời khóa biểu học kỳ 3 các lớp Tối khóa 2017

Xem chi tiết : tải về

Thời khóa biểu học kỳ 3 các lớp Tối khóa 2017

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA
THỜI KHÓA BIỂU
LỚP: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
MÃ LỚP: ET171
HỌC KỲ STT TÊN MÔN HỌC NGÀY BẮT ĐẦU NGÀY KẾT THÚC PHÒNG HỌC THỨ BUỔI SỐ BUỔI GIÁO VIÊN GHI CHÚ
II 1 Giáo Dục Thể Chất 11/12/2017 12/3/2017 HT CN Sáng 4 Thầy Lực R
2 Giáo Dục Quốc Phòng 12/10/2017 1/7/2018 HT CN Sáng 4 Thầy Thu Nghỉ ngày 31/12/2017 R
3 Pháp Luật 11/2/2017 11/16/2017 A202 3,5 Tối 6 Thầy Hanh
sdt : 0909884367
R
4 Vẽ Kỹ Thuật 11/20/2017 12/13/2017 Lap 2.4 Tối 10 Thầy  Long R
5 Điện cơ bản 12/7/2017 12/26/2017 B01 3.5 Tối 6 Thầy Sang R
THI HỌC KỲ II (ĐỢT 1): 02/01/2018 (Tối)
6 Mạch Điện 1/15/2018 1/25/2018 2,3,4,5,6 Tối 9 Thầy Sang R
III 1 An Toàn Điện 2/26/2018 3/1/2018 2,3,4,5 Tối 4 Thầy: Trịnh Việt Dũng 0903900971 R
2 Điều Khiển Khí Nén 3/6/2018 3/21/2018 3,4,5,6 Tối 10 Thầy: Nguyễn Văn Sang 01653702690
3 Đo Lường Điện 3/26/2018 3/30/2018 2,3,4,5,6 Tối 5 Thầy: Trịnh Việt Dũng 0903900971
THI HỌC KỲ 3 (ĐỢT 1): 03/04/2018
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ IV
STT TÊN MÔN HỌC NGÀY HỌC PHÒNG HỌC THỨ BUỔI SỐ BUỔI GIÁO VIÊN GHI CHÚ
1 Khí cụ điện 18,21,23/05/2018 2,4,6 ( tháng 5 ) Tối 3 Thầy Trịnh Việt Dũng
2 Máy điện 27/04, 02,04/05/2018 2.6 Tối 3 Thầy Trịnh Việt Dũng
3 Cung cấp điện 18,20,23/04/2018 2,4,6 ( tháng 4 ) Tối 3 Thầy Trịnh Việt Dũng
4 PLC cơ bản Tối 3 Thầy Phạm Hữu Phước
5 Kỹ thuật lắp đặt điện Tối 3 Thầy Trịnh Việt Dũng
6 Điện tử ứng dụng 26,28/04 và 03/05/2018 5.7 Tối 3 Thầy Đường Anh Tân
7 Kỹ thuật lạnh Tối 3 Thầy Phạm Hữu Phước
8 Thiết bị điện gia dụng Tối 3 Thầy Trịnh Việt Dũng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.