Đối tượng đào tạo hệ Cao Đẳng dành cho học sinh THPT

Đối tượng đào tạo hệ Cao Đẳng dành cho học sinh THPT:

Học sinh đã Tốt nghiệp THPT.

Học sinh học bổ túc THPT.

Học sinh rớt tốt nghiệp THPT.

 

 

 

.
.
.
.