BKC - Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn
Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

Tháng Tám 29, 2018

CƠ CẤU NHÂN SỰ KHOA THS. NGUYỄN ĐỨC DŨNG TRƯỞNG PHÒNG 5 năm học và làm việc tại Nhật bản đạt chứng chỉ năng lực Nhật ngữ quốc tế JLPT N1. 5 năm làm trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ, thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế...
Khi nào chương trình giáo dục phổ thông mới triển khai toàn bộ 3 cấp...
Với việc chơi điện tử hàng ngày, sử dụng máy tính hiện nay thì giới...
Đại học Quốc gia, Đại học vùng là các Đại học mang tính tổ hợp,...