Lộ trình học đối với học sinh THPT

Lộ trình học Cao đẳng tại trường Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn dành cho học sinh đã tốt nghiệp THPT là 6 học kỳ (2 năm)

Thời gian liên thông từ hệ Cao đẳng lên Đại học là 1,5 năm.

 

 

 

 

 

.
.
.
.