Chính sách hỗ trợ học sinh THCS đi học Chương trình Cao Đẳng 9+ nghề.

Học sinh THCS theo học chương trình CĐ 9+ còn được nhà nước hỗ trợ học phí theo Nghị định 86 NĐ/CP.

 

 

 

 

.
.
.
.