CHỨC NĂNG

Chi Đoàn Trường Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn được thành lập từ năm 2002 nhằm tạo ra nhiều hoạt động đóng góp trong việc giáo dục tư tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức phát luật cho đoàn viên.

Phối hợp với các phòng ban, khoa, bộ môn để tổ chức các chương trình hỗ trợ học tập, huấn luyện kỹ năng, chương trình văn hóa, thể dục – thể thao góp phần xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn hội và các phong trào Đoàn Thanh niên.

NHIỆM VỤ

– Triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các nghị quyết của Đảng và 6 bài học chính trị của Đoàn.

Hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đoàn viên, thanh niên trong học tập và nghiên cứu khoa học, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục – thể thao nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực toàn diện.

– Triển khai các hoạt động xã hội – tình nguyện, tổ chức các hoạt động chăm lo và đảm bảo quyền lợi chính đáng của đoàn viên.

– Thực hiện công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử, lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống và nhân cách trong thanh niên và sinh viên.

– Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn và các Nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.