Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

Phòng Hành chính tổng hợp

CHỨC NĂNG

      Phòng Hành chính – Tổng hợp là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và quản lý thống nhất công tác hành chính – tổng hợp và quản lý cơ sở vật chất trong Trường.

NHIỆM VỤ