Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

Phòng Kế hoạch – Tài chính

CHỨC NĂNG

     Phòng Kế hoạch – Tài chính (KH-TC) có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác lập kế hoạch, quản lý tài chính của nhà trường. Tổ chức thực hiện và đề xuất các quy chế, quy định quản lý các nguồn tài chính. Thực hiện công tác kế toán, thống kê theo qui định hiện hành của Nhà nước.

NHIỆM VỤ