Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

Phòng Tổ chức nhân sự

CHỨC NĂNG

      Phòng Tổ chức – Nhân sự có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong công tác xây dựng, kiện toàn bộ máy quản lý trong trường; tổ chức, quản lý, bồi dưỡng và qui hoạch đội ngũ cán bộ của trường; bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên; trợ lý cho Ban giám hiệu; thực hiện công tác đối ngoại của Trường

NHIỆM VỤ