Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

Phòng Tổ chức nhân sự

CHỨC NĂNG

      Phòng Tổ chức – Nhân sự có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong công tác xây dựng, kiện toàn bộ máy quản lý trong trường; tổ chức, quản lý, bồi dưỡng và qui hoạch đội ngũ cán bộ của trường; bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên; trợ lý cho Ban giám hiệu; thực hiện công tác đối ngoại của Trường

NHIỆM VỤ

CƠ CẤU NHÂN SỰ

ThS. BÙI ÁNH TUYẾT
TRƯỞNG PHÒNG
THẦY HUỲNH PHẠM NGHĨA NHÂN
CHUYÊN VIÊN
CÔ ĐỖ NGUYỄN ÁI NGUYÊN
CHUYÊN VIÊN