Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

KHOA KINH TẾ

NHIỆM VỤ

 1. 1. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý chuyên môn của Khoa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

  2. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực nghiệm khoa học công nghệ vào quá trình dạy học, tham gia các hoạt động sản xuất kết hợp đào tạo thuộc lĩnh vực đào tạo của Khoa.

  3. Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

  4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, chỉ đạo thực tập nghề nghiệp cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

  5. Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo cho ngành học và chuyên ngành thuộc Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng.

  6. Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ, nhân viên thuộc Khoa.

  7. Đảm bảo chất lượng giảng dạy của giáo viên, chất lượng học tập của học sinh thuộc Khoa theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà trường.

  8. Tổ chức và tham gia Hội giảng, dự giờ, kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên thuộc Khoa.

  9. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài thuộc ngành nghề đào tạo của Khoa trong đội ngũ giáo viên và học sinh.

  10. Chủ động, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác tuyển sinh, công tác liên kết đào tạo thuộc chuyên môn quản lý của Khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng.

  11. Phối  hợp với Phòng Đào tạo tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy các môn học do khoa phụ trách.

  12. Đề xuất và xây dựng nội dung, chương trình và kế hoạch giảng dạy những ngành nghề mới về lĩnh vực kinh tế theo nhu cầu xã hội.

  13. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

  14. Tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường, Công đoàn và Đoàn thanh niên phát động.

  15. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.