Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CHỨC NĂNG

Phòng công tác HSSV có nhiệm vụ tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Khoa, Phòng Đào tạo giao trong các lĩnh vực: Công tác chính trị, tư tưởng; Quản lý học sinh, sinh viên; Quản lý kí túc xá; Công tác giáo viên chủ nhiệm; Công tác văn hoá, quần chúng, tuyên truyền, bảo tồn, truyền thống và triển lãm. Giúp Hiệu trưởng về công tác giáo dục, quản lý, khen thưởng, kỷ luật và chế độ chính sách của học sinh – sinh viên.

NHIỆM VỤ