Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức
CHỨC NĂNG
Câu lạc bộ tình nguyện BKC được thành lập để tập hợp các bạn sinh viên tham gia vào các hoạt động tình nguyện, phát huy tinh thần xung kích, tương thân tương ái, sự chia sẻ của sinh viên BKC trong các hoạt động vì cộng đồng.
NHIỆM VỤ

1.     Phối hợp với các khoa, trung tâm, các đơn vị khác, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo; xây dựng đề cương các môn học, tài liệu hướng dẫn và tài liệu tham khảo học tập.

2.     Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và điều kiện vật chất (giảng đường, sân bãi, thiết bị giảng dạy…) phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.

3.     Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập; các kì thi trong trường như thi học kì, thi tốt nghiệp; xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp.

4.     Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên.

5.    Quản lí định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy; kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học đối với sinh viên.

6.  Phối hợp với phòng ban, các khoa quản lí học phí của sinh viên.

7.  Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo vụ trong toàn Trường;

8.  Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lí của Trường;

9.  Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên và học viên;

10.  Phối hợp quản trị phần mềm quản lí đào tạo