Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYỂN

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT, Đang học dang dở các trường Cao Đẳng, Đại học khác

HỆ PHỔ THÔNG CAO ĐẲNG 9+

Tốt nghiệp THCS hoặc học dang dở
lớp 10, 11, 12