CHỨC NĂNG

Phòng đào tạo thực hiện chức năng tham mưu và có nhiệm vụ tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế.

NHIỆM VỤ

1.     Phối hợp với các khoa, trung tâm, các đơn vị khác, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo; xây dựng đề cương các môn học, tài liệu hướng dẫn và tài liệu tham khảo học tập.

2.     Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và điều kiện vật chất (giảng đường, sân bãi, thiết bị giảng dạy…) phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.

3.     Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập; các kì thi trong trường như thi học kì, thi tốt nghiệp; xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp.

4.     Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên.

5.    Quản lí định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy; kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học đối với sinh viên.

6.  Phối hợp với phòng ban, các khoa quản lí học phí của sinh viên.

7.  Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo vụ trong toàn Trường;

8.  Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lí của Trường;

9.  Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên và học viên;

10.  Phối hợp quản trị phần mềm quản lí đào tạo