CHỨC NĂNG

Phòng đào tạo cùng với các Khoa chuyên môn nghiên cứu nhu cầu, xác định mục tiêu, định hướng qui mô đào tạo; đề xuất các ngành và chuyên ngành, nội dung và phương pháp đào tạo các bậc và hệ đào tạo cho từng ngành và chuyên ngành đào tạo của trường.

+ Tham mưu cho Ban Giám Hiệu và Hội đồng khoa học về việc xây dựng mục tiêu, phương hướng, qui mô, chương trình, phương pháp đào tạo các ngành và chuyên ngành đào tạo của trường.

+ Tổ chức và quản lý công tác đào tạo bao gồm giảng dạy, học tập trong toàn trường đối với hệ chính quy.

NHIỆM VỤ

1.     Phối hợp với các khoa, trung tâm, các đơn vị khác, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo; xây dựng đề cương các môn học, tài liệu hướng dẫn và tài liệu tham khảo học tập.

2.     Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và điều kiện vật chất (giảng đường, sân bãi, thiết bị giảng dạy…) phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.

3.     Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập; các kì thi trong trường như thi học kì, thi tốt nghiệp; xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp.

4.     Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên.

5.    Quản lí định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy; kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học đối với sinh viên.

6.  Phối hợp với phòng ban, các khoa quản lí học phí của sinh viên.

7.  Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo vụ trong toàn Trường;

8.  Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lí của Trường;

9.  Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên và học viên;

10.  Phối hợp quản trị phần mềm quản lí đào tạo