Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

KHOA CƠ BẢN & GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỨC NĂNG

Khoa Khoa học cơ bản và Giáo dục thường xuyên là đơn vị cơ bản của trường Cao đẳng bách khoa Sài Gòn chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chính trị, pháp luật, kỹ năng mềm, thể dục – thể thao, giáo dục an ninh quốc phòng và chuyên trách chương trình văn hoá giành cho hệ Giáo dục nghề nghiệp.

 

Khoa Khoa học cơ bản và Giáo dục thường xuyên được thành lập với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm chuyên môn, đảm bảo chất lượng đào tạo và bồi dưỡng nhân tài có năng lực và đạo đức ở trình độ cao đẳng nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.