Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

KHOA KINH TẾ

CHỨC NĂNG

1. Khoa kinh tế là đơn vị chuyên môn có chức năng đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành về kinh tế đạt trình độ Cao đẳng.

2. Nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất theo kế hoạch được giao.

3. Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về ngành, nghề đào tạo; chương trình, giáo trình môn học, trang thiết bị vật tư phục vụ công tác giảng dạy của Khoa.