Lộ trình đào tạo đối với học sinh THCS

Lộ trình đào tạo và thời gian học cao đẳng tại BKC dành cho học sinh THCS là 8 học kì (4 năm)

Thời gian liên thông từ cao đẳng lên đại học là 1,5 năm.

Như vậy, đối với học sinh THCS, lộ trình học từ cao đẳng cho đến hoàn thành chương trình liên thông lên đại học sẽ kéo dài 5,5 năm.

 

 

 

.
.
.
.