Vững tay nghề - Giỏi chuyên môn - Sáng tâm đức

Phòng Quan hệ doanh nghiệp và hợp tác quốc tế

CHỨC NĂNG

Phòng Quan hệ doanh nghiệp và hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, giúp tổ chức các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, là đầu mối liên lạc, giao dịch với các tổ chức, đối tác quốc tế về các chương trình đào tạo và các chương trình tham quan kiến tập, xúc tiến thương mại.