Trường Trung cấp Công nghệ Bách Khoa liên kết đào tạo trình độ Đại học với trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Xét đề nghị của trường Trung cấp Công nghệ Bách Khoa tại Công văn số 109/CV-TCBK ngày 31 tháng 10 năm 2018 và của Sở GD&ĐT tại Công văn số 3986/GDĐT-GDCN&ĐH ngày 13 tháng 11 năm 2018 về đề nghị cho Trường Trung cấp Công nghệ Bách Khoa liên kết đào tạo dại hoc với Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng hình thức vừa học vừa làm.

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về liên kết đào tạo trình độ Đại học;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Ủng hộ chủ trương liên kết đặt lớp đào tạo giữa trường Trung cấp Công nghệ Bách Khoa với trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng theo hình thức liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ vừa làm vừa học, ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học (hình thức liên kết đặt lớp đào tạo).

090 1768 112